E-Books TSUE

Sharq uyg'onish davri mutafakkirlarining tabiiy fanlar rivojida tutgan o'rni

Muallif: Kayumova Gulbaxor Saidraxmon qizi
Ma‘lumot darajasi: Oliy ta‘lim
Tur: Bitiruv malakaviy ishi
Tavsif: Inson azaldan tabiat bilan uzviy aloqada bo`lib, u tabiatning ajralmas qismi hisoblanadi. Inson hayotini tabiatdan, tabiiy boyliklardan ayricha holda tasavvur etib bo`lmaydi. Tabiatda inson hayoti va jamiyat taraqqiyoti uchun zarur bo`lgan barcha moddiy boyliklar mujassamlashgandir. Hozirgi globallashuv jarayonida ekоlоgik хаvfsizlik insоniyatning buguni vа ertаsi uchun g’оyat dоlzаrb vа zаrur bo’lib, biz yashаyotgаn muhitdа ekоlоgik muаmmоlаrni оldini оlish, tаbiаtdа ekоlоgik muvоzаnаtni bаrqаrоrligini sаqlаb qоlish uchun Yosh аvlоdgа ekоlоgik tа’lim - tаrbiyani to’g’ri bеrа olish, ulаr оngidа ekоlоgik оngni hоsil qilish, pirоvаrd nаtijаdа ekоlоgik mаdаniyatni shаkllаntirish lоzimdir.
Til: O‘zbek tilida (lot.)
Nashr etilgan yili: Ilmiy-ta'limiy
UDK raqami: 2017